Your browser does not support JavaScript!
餐飲管理科
歡迎光臨穀保家商餐飲科
檢定項目

年級

學期

檢定內容

一年級

上學期

新生熟悉課程內容

下學期

校內中餐烹調檢定

校內調酒檢定

調酒丙級技術士檢定

二年級

上學期

校內中餐烹調檢定

下學期

校內中餐烹調丙級檢定

中餐烹調丙級技術士檢定

三年級

上學期

校內餐旅服務技術檢定

下學期

餐旅服務技術丙級技術士檢定